Wykonujemy operaty szacunkowe dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • kupna/sprzedaży nieruchomości,
 • określenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z przebiegem infrastruktury technicznej,
 • podziału majątku,
 • odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wykupu prawa własności przez użytkownika wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • określenia wysokości opłaty planistycznej,

Rodzaje nieruchoności, które wycenialiśmy:

 • działki budowlane, inne niezabudowane działki gruntu,
 • nieruchommości lokalowe, lokale mieszkalne i uzytkowe,
 • nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jedno- i wielorodzinnymi,
 • nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi, nieruchomości komercyjne: hale produkcyjne, biura, stacje benzynowe,   magazyny, zakłady produkcyjne,
 • pensjonaty, hotele,
 • nieruchomości rolne, grunty niezabudowane użytkowane rolniczo, nieruchomości zabudowane bydynkami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności rolniczej,
 • nieruchomości leśne, grunty zadrzewione,
 • infrastruktura techniczna, hydrofornie, ujęcia wody, biogazownia,